Jumat, 22 Februari 2013

Contoh Makalah Tentang Zakat

Oleh : ABD AZIZ
BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam yaitu yang ke tiga. Kewajiban zakat oleh agama Islam telah ditentukan dan pentingnya pembagian kepada mereka yang mempunyai hak pada harta zakat. Untuk memuliakan dan mengkhususkan zakat para ahli fiqh mensyaratkan adanya niat dalam melakukannya. Dengan pengeloloaan zakat yang baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

B.   Rumusan Masalah

Masalah -  masalah yang akan kami bahas dalam penulisan makalah ini mengenai apa apa yang berkaitan dengan zakat yang meliputi:
*      sejarah dari zakat itu sendiri
*      pengertian
*      hukum zakat
*      ketentuan zakat
*      macam – macam zakat
*      hikmah zakat

C.   Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan yang dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam pemahaman tentang zakat,dan selanjutnya akan menjadi lebih khusuk dan terbuka dalam menjalankan ibadah zakat.
BAB II
PEMBAHASAN
A.    SEJARAH ZAKAT

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.

 Sampai saat ini  zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut
.
B.   PENGERTIAN ZAKAT

Ø  Menurut bahasa zakat berarti suci atau bersih (tathiir) dan bertambah (al– namaa’).
Ø  menurut istilah Zakat (Bahasa Arab: زكاة; transliterasi: Zakah) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.
                                
C.   HUKUM ZAKAT
Hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah.
D.  KETENTUAN ZAKAT

a.     Syarat wajib zakat
Syarat – syarat wajib zakat ada lima, yaitu :
1. Islam
2. Merdeka
3. Hak milik yang sempurna
4. Ada satu nishob ( batas yang tertentu )
5. Haul, atau sudah sampai satu tahun kecuali zakat hasil pertanian.

b.     Harta yg wajib di zakati
Meliputi yaitu:
1.      Binatang ternak
2.      Hasil pertanian
3.      Barang berharga (emas,perak dan semacamnya)
4.      Harta perniagaan.

c.      Pihak-pihak yang berhak menerima zakat
Mereka itu ada delapan golongan:
Pertama: fakir
Kedua: Miskin." Tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi oarng yang kuat dan berpenghasilan"
Ketiga: Amil, yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaanya meski meraka kaya.
Keempat: Muallaf, mereka adalah orang yang baru masuk Islam dan belum lagi kuat keimanannya, sehingga perlu dipikat hatinya.
Kelima: Budak, yakni keperluan memerdekakan budak. Yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan asal ia dapat membayar sejumlah tebusan. Tertentu.
Keenam: Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak
Ketujuh: Fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah, para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad.. Jihad di sini juga berarti untuk kepentingan di jalan allah.
Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.
Kedelapan: Ibnu sabil, yaitu musafir yang perjalananya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

d.     Pihak-pihak yang tidak berhak menerima zakat
Ada lima pihak yang tidak berhak menerima zakat,yaitu:
 1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari).
 2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
 3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
 4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
 5. Orang kafir.

E.    MACAM-MACAM ZAKAT

Zakat terbagi atas dua macam yakni:
a.       Zakatfitrah
Yaitu merupakan Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
b.      Zakatmaal
Yaitu merupakan Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak.yang sudah mencapai nisab untuk di zakati.
c.        
Ø  ZAKAT FITRAH
Zakat fitrah diwajibkan Rosulullah saw saat iedul fitri selepas ramadhan, Abdullah bin Amr r.a. berkata: Rosulullah saw mewajibkan zakat fitrah selepas ramadhan atas hamba sahaya, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin" (HR: Bukhori, Muslim).
Yang dikeluarkan adalah satu sho' makanan pokok, Maka tidak boleh zakat fitrah dengan dirham, ternak potong, pakaian atau makanan ternak dan barang-barang lainya, karena menyelisihi perintah Rosulullah SAW

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

" Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak"

Dan ukuran satu sho' adalah sama dengan dua kilo dan empat puluh gram gandum yang bagus (2,40 kg), itu adalah ukuran gram Nabi saw yang ia tetapkan atas zakat fitrah
Wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat ied, dan yang utama adalah mengeluarkanya pada hari ied sebelum pelaksanaan solat.

Ø ZAKAT BINATANG TERNAK
Syaratnya:
1.      Diegembalakan sudah atau hampir satu tahun
2.      Dipelihara untuk tujuan ternak dan dikembang biakkan, bukan untuk dipekrjakan
3.      Apabila dipelihara untuk diperjual belikan maka hitungan zakatnya adalah zakat harta perniagaan
Jenis hewannya: unta, sapi, & kambing

*      ZAKAT UNTA

Nishab
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-35
36-45
46-60
61-75
76-90
91-120
Zakat
Tidak ada zakatnya
1 ekor kambing
2 ekor kambing
3 ekor kambing
4 ekor kambing
1 ekor bintu lmakhad
1 ekor bintu labun
1 ekor hiqqoh
1 ekor jaaz’ah
2 ekor bintu labun
2 ekor hiqqoh
Apabila dari 120 maka setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqoh dan setiap 40 ekor 1 bintu labun.
Bintu makhad : unta betina yang genap 1 tahun, bintu labun : unta betina yang genap 2 tahun, hiqqoh : unta betina yang  genap 3 tahun, jdz’ah : unta betina yang genap 4 tahun


*      ZAKAT SAPI

Nishab
1-29
30-39
40-59
Zakat
Tidak ada zakatnya
1 ekor sapi jantan/betina tabi’
1 ekor sapi jantan/betina musinnah
Jika jumlahnya 60 ekor atau lebih, setiap kelipatan 30 dikeluarkan 1 tabi’ dan kelipatan 40 dikeluarkan 1 musinnah. Tabi’ : sapi yang genap umur 1 tahun. Musinnah : sapi yang genap berumur 2 tahun

*      ZAKAT KAMBING ATAU DOMBA

Nishab
1-39
40-120
121-200
201-399
Zakat
Tidak ada zakatnya
1 ekor kambing atau domba
2 ekor kambing atau domba
3 ekor kambing atau domba
Jumlah zakatnya melebihi  400 ekor maka setian kelipatan searu di zakati satu ekor kambing.dalam mengeluarkan zakat kambing atau domba,tidak boleh di keluarkan : kambing jantan,yang telah tua renta,yang matanya buta sebelah,yang sedang mengasuh anak,yang sedang hamil dan juga yg bernilai tinggi.

Ø  ZAKAT HASIL PERTANIAN
Syaratnya :
a)      Tanamannya dari jenis yang dapat di takardan dapat di simpan,seperti gandum,beras jagung,kurma dan lain semacanya.
b)      Sampai nisab yaitu 653 kg atau lebih.
c)      Tanaman tersebut dimiliki oleh orang yang wajib zakat pada saat wajib mengeluarkan zakat,yaitu ketika telah tampak hasil yang baik dan ketika biji-bijian telah padat berisi dan mulai mengering.

Kadar zakat untuk hasil pertanian adalah 10% apabila diairi tanpa mengeluarkan tenaga (dari air hujan/air sungai), 5% apabila diairi dengan cara mengeluarkan biaya dan jerih payah, jika sebagian tanpa jerih payah dan sebaian lagi merupakan hasil dari jerih payah maka perhitungannyadihat dari cara apa yang lebih banyak digunakan dan dihitung menurut jumlah hari antara kedua cara tersebut

Ø  ZAKAT BARANG BERHARGA
1.      Emas, zakatnya dikeluarkan apabila sudah mencapai  85 gram
2.      Perak, zakatnya di keluarkan apabila mencapai 595 gram
Adapun uang, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali nilainya mencapai batas nishab minimal zakat emas atau perak. Adapun kadar zakat barang berharga ini sebesar 2,5%.

Ø  ZAKAT HUTANG PIUTANG
seseorang yang memberi pinjaman kepada orang kaya atau mampu membayar hutang tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah berlalu apabila ia menerima pembayaran hutang tersebut meskipun jumlahnya banyak, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka tidak wajib membayar zakatnya

Ø  ZAKAT HARTA PERNIAGAAN
Syaratnya:
a)      kepemilikan mutlak
b)      barang tersebut untuk di perdagangkan
c)      nilainya telah mencapai nishab
d)     mencapai haul

Jika telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib di zakati dari hitungan nilai barangnya. Bila di samping itu ia memiliki uang tunai, emas, atau perak, haruslah ia tambahkan pada nilai harga barang tersebut, untuk mnyempurnakan nishabnya. Jika harta perniagaan itu ia berniat untuk memakainya, maka tidak wajib di zakati. Namun jika berniat untuk memper jual-belikan barang tersebut, maka ia memulai menghitung lagi haulnya.

F.    HIKMAH ZAKAT
Hikmah dari zakat antara lain:
 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
 2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
 3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
 4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
 6. Untuk pengembangan potensi ummat
 7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
 8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.


BAB III
PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Zakat yang merupakan rukun yang ke tiga dari rukun Islam. wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu,tanpa melaksanakannya ibadah kita sebagai umat muslim tidak akan sempurna,karena zakat itu sendiri merupakan salah satu tonggak keimanan kseorang muslim.

B.   SARAN

Mengingat begitu pentingnya zakat dalam kehidupan ini hendaknya Kita sebagai umat muslim terus mendukung/turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat hal ini di maksudkan agar kesejahteraan secara menyeluruh dapat di capai. 
DAFTAR PUSTAKA

1.      ^ Smith, Huston.2001.Agama-agama Manusia.Jakarta: Obor.
2.      ^ Heyneman, Stephen P.,2004.Islam and Social Policy. Nashville: Vanderbilt University Press.
3.      ^ Gibb, H. A. R., 1957.Mohammedanism.London: Oxford University Press.
4.      ^ Panduan Pintar Zakat. H.A. Hidayat, Lc. & H. Hikmat Kurnia."QultumMedia. Jakarta. 2008.". http://www.qultummedia.com. 


0 komentar:

Posting Komentar

 
Free Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Website templateswww.seodesign.usFree Wordpress Themeswww.freethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree CSS Templates Dreamweaver